Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się szeroko pojętą pomocą społeczną. Nasze działania skupiają się na pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych. W Słupsku działamy już od 2007 r. Początkowo nasza aktywność polegała na najprostszych formach pomocy, jednak z roku na rok poszerzamy swoją działalność. Dziś dajemy schronienie kobietom bezdomnym oraz kobietom wraz z dziećmi doświadczającym przemocy domowej. Wspieramy również osoby, które zaczynają nowy etap w życiu po ukończonej terapii uzależnień.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy ludzi chcących nieść pomoc innym osobom znajdującym się w trudnych życiowych sytuacjach i od samego początku prężnie rozpoczęło swoje działania. Od 2007 r świadczyło pomoc ludziom, organizowane były zbiórki żywności, przeprowadzane różnego rodzaju prace remontowe, porządkowe dla ludzi biednych i chorych. Stowarzyszenie w 2010 r. podpisało umowę z Bankiem Żywności w celu organizowania wydawania paczek żywnościowych najbardziej potrzebującym z powiatu. Pomocą objęto ponad 1000 osób. W 2011r działania były kontynuowane, prowadzony był również Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i potrzebujących pomocy. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w zorganizowaniu imprezy w mieście Słupsk, młodzieży z Polski - "Generacja T", organizowane były spotkania, koncerty, gry, zabawy integracyjne. W roku 2014 pozyskano w ramach umowy użyczenia lokal do remontu po spalonej stolarni. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom udało się wyremontować budynek. Od kwietnia 2015 r pod patronatem ChSD prowadzony jest hostel dla osób, które ukończyły ośrodki terapii uzależnień i pragną rozpocząć uczciwe i trzeźwe życie w zdrowym społeczeństwie. W sierpniu 2015 r przy współudziale Urzędu Miasta w Słupsku zrealizowano projekt pt. "Czas dla seniora", w którym to wzięło udział około 60 osób starszych, samotnych i opuszczonych. W trakcie realizacji tego projektu zostały nawiązane serdeczne przyjaźnie i nowe kontakty, które pomimo zakończenia projektu trwają do dziś. Od stycznia 2016 r realizujemy projekt pt." Mój Azyl" skierowany do osób doświadczających przemocy domowej, w szczególności matek z dziećmi, zadanie było realizowane również w 2017r, 2018 r , 2019r oraz kontynuowane jest w 2020 r. Jest to jedyna placówka tego typu w naszym mieście jak i powiecie a liczba potrzebujących osób z roku na rok się powiększa. Od roku 2018 r rozszerzono działania skierowane do osób dotkniętych przemocą, poprzez realizację zadań z Gminami i Powiatem. W latach 2016 i 2017 biorąc udział w konkursie ofert udało się pozyskać wsparcie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie i tym samym Stowarzyszenie otrzymało dotację na prowadzenie programu postrehabilitacji adresowanego do osób po terapiach uzależnień. Zadanie polegało na przywróceniu funkcji przystosowawczych w realnych warunkach życia społecznego i utrwalenie efektów terapii. W 2017 r. Stowarzyszenie poprzez umowę użyczenia z Miastem Słupsk otrzymało budynek przeznaczony do remontu przy ul. Towarowej 6 w Słupsku. Wzięło udział w konkursie MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, gdzie uzyskało dotacje na przeprowadzenie remontu, adaptacje pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do placówki w której dzisiaj przebywają kobiety po terapiach, kobiety z dziećmi doświadczające przemocy domowej oraz kobiety bezdomne. Widząc potrzebę rozszerzania działań dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz bezdomnych w 2017 roku stowarzyszenie zaadaptowało magazyn na sale rekracayjno-sportową. Po przeprowadzeniu gruntownego remontu budynek służy do działań takich jak: edukacyjne, grupy wsparcia, zajęcia dla dzieci i młodzieży, eventy typu prelekcje, półkolonie dla dzieci, itp.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

0

.

0
0

Adres fundacji:

76-200 Słupsk, Rybacka 7/8

Telefon kontaktowy

502761165

Adres e-mail:

biuro@chsd.slupsk.pl

NIP:

8393209303