Informacje o fundacji

Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona dzikich zwierząt i ich środowiska naturalnego, a w szczególności czynna ochrona jeżowatych wszystkich gatunków. Numer konta do przelewów Przytul Jeża mBank 16 1140 2004 0000 3302 7754 5252
Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

2
5
8
8

.

6
0

Maria P. (24-04-2019)

Fundacja Przytul Jeża

5.80 zł
Anna P. (24-04-2019)

Fundacja Przytul Jeża

9.40 zł
Paulina B. (18-01-2020)

Fundacja Przytul Jeża

7.30 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 59-220 Legnica, Solińska 9

NIP: 6912536302

Tel./fax: 513591919

Adres e-mail: fundacjaprzytuljeza@gmail.com


Jak pomagamy?


Fundacja realizuje cele poprzez: 1. Propagowanie ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego na tych obszarach. 2. Czynnej ochrony jeżowatych wszystkich gatunków. 3. Zapewnienie leczenia i opieki weterynaryjnej oraz rehabilitacji jeży wymagających okresowej opieki przez człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. 4. Dążenia do zapewnienia ciągłości istnienia jeżowatych wraz z ich siedliskami poprzez stwarzanie im warunków prawidłowego rozwoju i poprawę warunków życia. 5. Prowadzenia akcji edukacyjnych kierowanych do służb weterynaryjnych i opiekunów zwierząt w postaci szkoleń, wykładów i innych form zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy zawodowej w zakresie leczenia i rehabilitacji jeżowatych, jak również finansowanie udziału tych osób w szkoleniach i studiach organizowanych przez inne podmioty. 6. Organizowanie akcji edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży, zmierzających do kształtowania właściwych postaw wobec gatunków objętych ochroną, a w szczególności jeżowatych. 7. Promowanie integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt. 8. Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony jeżowatych 9. Tworzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich, w tym: - budowę ośrodków - adaptację istniejących obiektów na potrzeby ośrodków rehabilitacji zwierząt - wyposażanie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla jeżowatych - finansowanie wszelkich innych uzasadnionych kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem ośrodków rehabilitacji 10. Wsparcie finansowe opieki nad jeżowatymi przebywającymi w ośrodkach rehabilitacji i opiekunów jeżowatych a w szczególności finansowanie: - zakupu pożywienia - kosztów leczenia i opieki weterynaryjnej, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla jeżowatych - przewozu jeżowatych wymagających pomocy weterynaryjnej jak również przemieszczanych pomiędzy ośrodkami i opiekunami zwierząt - innych uzasadnionych kosztów powiązanych z opieką nad dzikimi zwierzętami takich jak środków higieny i dezynfekcji, środków indywidualnej ochrony dla osób pracujących ze zwierzętami. 11. Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych popularyzujących jeże, ich środowisko i bytowanie z ludźmi. 12. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych. 13. Przenoszenie zagrożonych jeży na nowe stanowiska bytowania w środowisku naturalnym. 14. Współpraca i monitowanie do organów budowlanych i rolniczych o dostosowywanie terminów i sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu i hibernacji jeży. 15. Współpraca i monitowanie do organów władzy centralnej i terenowej o wprowadzenie przepisów nakazujących instalowanie stosownych znaków drogowych wskazujących strefy bytowania jeży i nakazujących ostrożną i zwolnioną w nich jazdę. 16. Promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk jeży. 17. Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych dla służb weterynaryjnych i funkcjonariuszy publicznych w zakresie leczenia i rekonwalescencji jeży.