Fundacja Vademecum

Naszymi celami są: 1. Wszechstronne działanie i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami, pomoc ich rodzinom. 2. Propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia oraz akceptacji dla problemów związanych z różnymi dysfunkcjami. 3. Rozwój kultury, nauki, edukacji, sportu, turystyki, oświaty i wychowania. 4. Ochrona i promocja oraz profilaktyka zdrowia. 5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych w szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa. 6. Współpraca ze wszystkimi osobami, instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich edukacja. 7. Rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji oraz tworzenie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy. 8. Organizowanie wypoczynku. Powyższe cele realizowane są poprzez: 1. Działalność informacyjną mającą na celu przybliżenie problemów osób z różnymi dysfunkcjami. Wydawanie własnych, samodzielnych publikacji i czasopism włączając Internet. 2. Wydawanie materiałów reklamowych, plakatów, katalogów, fotografii. 3. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych. 4. Produkcję nagrań wideo, programów telewizyjnych i reklam telewizyjnych. 5. Badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników. 6. Pomoc w poszukiwaniu pracy dorosłym oraz w zmianie kwalifikacji zawodowych. 7. Prowadzenie grup wsparcia. 8. Wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z celami stowarzyszenia. 9. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu oraz osobami publicznymi i instytucjami w Polsce i za granicą. 10. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych poprzez zbiórki publiczne oraz własną działalność. 11. Tworzenie i prowadzenie grup wolontarystycznych. 12. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób, a w szczególności dzieci i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 13. Udzielanie porad i pomocy prawnej. Reprezentowanie i obronę interesów osób w relacji z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi. 14. Inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć integrujących społecznie dzieci i dorosłych takich jak imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, organizowanie imprez takich jak konkursy, wystawy, aukcje, loterie. 15. Organizacja imprez turystycznych. 16. Organizowanie wypoczynku oraz wymiany w tym międzynarodowej dla dzieci i ich rodzin. 17. Propagowanie, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów naukowych, spotkań warsztatów oraz kursów szkoleniowych dla wszystkich osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów statutowych oraz uczestniczenie w nich. 18. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, służącej zapobieganiu patologiom społecznym, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz promującej zdrowie i zdrowy styl życia. 19. Tworzenie i prowadzenie różnego rodzaju placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy. 20. Prowadzenie wychowania przedszkolnego. 21. Inicjowanie i prowadzenie poradnictwa oraz różnorodnych form terapii i pomocy dzieciom i dorosłym a także ich rodzinom i opiekunom.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

8
0
1

.

8
0

Adres fundacji:

41-807 Zabrze, Parkowa 1

Telefon kontaktowy

795994994

Adres e-mail:

biuro@fundacja-vademecum.org.pl

NIP:

6482772163