Fundacja "Zielona Przystań"

Fundacja „Zielona Przystań” powstała z potrzeby serca. Powstała, aby jeszcze lepiej pomagać chorym, starszym i niepełnosprawnym. Jej twórcami są osoby, które od lat pracują w Tarnowie i regionie na rzecz potrzebujących, często wolontaryjnie.

Aktualnie:
Obejmujemy swoją stałą pomocą Igora i Wiktora Węgrzynów
Igor i Witor to bliźnięta urodzone 20 kwietnia 2016 r. W październiku 2017 r. pojawiły się pierwsze oznaki choroby. Chłopcy zmagają się z chorobą, której do tej pory do końca nie udało się zdiagnozować. Objawia się ona m.in. postępującą błyskawicznie utratą wzroku, atakami drgawek oraz zaburzeniami równowagi i chodu. Pomagamy m.in. w zbieraniu środków na rehabilitację.

Wehikuł czasu – prowadzimy warsztaty dla szkół, firm, instytucji
W ramach projektu wykorzystywany jest specjalny strój – symulator starości, który pozwala młodszym ludziom przeżyć ograniczenia występujące w podeszłym wieku. W ramach „Wehikułu czasu” uczestnicy zajęć zakładają symulator, który ogranicza ruch i zwiększa ciężar osoby o kilkanaście kilogramów.
Okulary pozwalają zobaczyć świat oczami osoby chorej na jaskrę, zaćmę, cukrzycę. Słuchawki ograniczają słuch, a nakładki na buty stwarzają problemy z utrzymaniem równowagi.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra i pożytku publicznego w zakresie m.in.:
- działalności w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa);
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspierania osób zależnych i niesamodzielnych;
- działalności charytatywnej;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalności na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności przedsiębiorczości społecznej;
- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

3
2
6

.

4
0

Adres fundacji:

33-100 Tarnów, ul. Skargi 29a

Telefon kontaktowy

507127311

Adres e-mail:

fundacjazielonaprzystan@gmail.com

NIP:

8733266293