Informacje o fundacji

Celem Polskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych jest wszelka działalność edukacyjna, kulturalna, oświatowa, wychowawcza, sportowa na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych ze społeczności lokalnej.

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 2) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 3) ochrona i promocja zdrowia; 4) wsparcie osób niepełnosprawnych; 5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 6) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 7) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 8) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 10) ekologia i ochrona zwierząt; 11) promocja i organizacja wolontariatu.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

0

.

0
0

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 01-355 Warszawa, Czumy 14/88

NIP: 5223168041

Tel./fax: 696174071

Adres e-mail:


Jak pomagamy?


Stowarzyszenie nieodpłatnie realizuje swoje cele poprzez: 1) udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla dzieci i młodzieży w formie prezentów świątecznych; 2) organizowanie i finansowanie akcji społecznych mających na celu pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 3) organizowanie i finansowanie akcji społecznych i komunikacyjnych na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 4) organizowanie i finansowanie akcji społecznych i komunikacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych; 5) udzielenie wsparcia finansowego na leczenie i rehabilitację osobom niepełnosprawnym; 6) udzielanie wsparcia finansowego na rewitalizację osiedlowych placów zabaw, miejsc rekreacyjnych oraz terenów zielonych; 7) nieodpłatna organizacja wydarzeń, cykli, warsztatów, szkoleń, festiwali, przeglądów, spotkań, wystaw, koncertów i innego typu projektów kulturalnych i edukacyjnych; 8) wydawanie publikacji związanych z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem; 9) wsparcie finansowe w postaci stypendiów dla dzieci uzdolnionych; 10) organizowanie konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieży; 11) organizowanie czasu wolnego (weekendy, ferie, wakacje, przerwy świąteczne) w postaci animacji kulturalnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży; 12) organizowanie wycieczek dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 13) organizowanie zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 14) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, prezentacji, akcji społecznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt; 15) organizowanie i finansowanie akcji społecznych i komunikacyjnych na rzecz wolontariatu; 16) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.