Polskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Celem Polskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych jest wszelka działalność edukacyjna, kulturalna, oświatowa, wychowawcza, sportowa na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych ze społeczności lokalnej.

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 2) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 3) ochrona i promocja zdrowia; 4) wsparcie osób niepełnosprawnych; 5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 6) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 7) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 8) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 10) ekologia i ochrona zwierząt; 11) promocja i organizacja wolontariatu.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

0

.

0
0

Adres fundacji:

01-355 Warszawa, Czumy 14/88

Telefon kontaktowy

696174071

Adres e-mail:

NIP:

5223168041