STOWARZYSZENIE KOBIECA GRUPA DZIAŁANIA FANABERIA

Stowarzyszenie skupia aktywne i kreatywne kobiety, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, czyli na terenie miasta i gminy Murowana Goślina

Cele Stowarzyszenia: a. działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, b. promocja aktywnej roli kobiet w społeczeństwie, c. wspieranie rozwoju osobistego oraz przedsiębiorczości kobiet, d. promowanie aktywności fizycznej i sportu, e. działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, wychowania, promocji zdrowia i opieki społecznej, f. propagowanie działań proekologicznych i ekologicznego stylu życia, g. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych, h. propagowanie i organizacja wolontariatu na rzecz środowiska lokalnego oraz promowanie idei wolontariatu pracowniczego, i. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a. organizację zajęć oraz imprez kulturalno-artystycznych, b. organizację zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, c. organizację zajęć rekreacyjno-sportowych, d. organizację akcji medialnych, e. organizację wycieczek i wyjazdów krajoznawczo – turystycznych, f. prowadzenie badań, analiz, ekspertyz, studiów oraz gromadzenie materiałów, g. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej, h. prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych, i. tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, j. tworzenie i realizację projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, k. zamieszczanie informacji o działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, l. współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

0

.

0
0

Adres fundacji:

62-095 Murowana Goślina, MŚCISZEWSKA 10

Telefon kontaktowy

535545799

Adres e-mail:

kgd.fanaberia@gmail.com

NIP:

7773233939