Stowarzyszenie Nasze Dzieci

Celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków i jakości życia dzieci, młodzieży ich rodzin oraz osób starszych poprzez działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych oraz gospodarczych społeczności lokalnej.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) Organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć pozalekcyjnych zaspokajających różne potrzeby dzieci, młodzieży oraz ich rodzin; 2) Inicjowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży ich rodzin oraz osób starszych; 3) Organizowanie rajdów rowerowych i wycieczek turystyczno – krajoznawczych; 4) Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci, młodzieży oraz seniorów; 5) Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, koncertów, wieczorków poetyckich 6) Przygotowanie imprez i uroczystości z udziałem dzieci, młodzieży i ich rodzin we współpracy z innymi organizacjami i grupami działającymi na terenie miejscowości i powiatu; 7) Wspieranie i promowanie działalności grup formacyjnych dla dzieci i młodzieży; 8) Upowszechnianie czytelnictwa; 9) Organizowanie i wspieranie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych; 10) Organizowanie akcji i szkoleń, konferencji i konkursów; 11) Organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz społeczności lub osób indywidualnych; 12) Działalność doradczą, profilaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną na rzecz społeczeństwa; 13) Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym; 14) Organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych dla dzieci; 15) Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci; 16) Organizację różnorakich zajęć ruchowych dostosowanych do możliwości i sprawności seniorów; 17) Umożliwienie i zachęcenie seniorów do uprawiania niektórych dyscyplin sportowych; 18) Organizację ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-turystycznych; 19) Organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych jedno- i wielodniowych oraz rekreacyjno-integracyjnych mających na celu poprawę kondycji psychicznej seniorów; 20) Organizację cyklu pogadanek na tematy: zdrowego odżywiania, aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia, problemów psychologicznych związanych ze starością i innych rozwiązujących problemy ludzi starszych; 21) Organizację wyjazdów rehabilitacyjnych; 22) Organizacja integracyjnych wieczorków tanecznych.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

6
3
9

.

4
0

Adres fundacji:

32-800 Brzesko, Wiejska, 97b

Telefon kontaktowy

66187156

Adres e-mail:

naszedzieci2017@onet.pl

NIP:

8691989608