Z miłości do świata i ludzi

Fundacja została stworzona, aby nieść pomoc potrzebującym. Aktualne działania fundacji są skierowane w stronę seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomagamy także chorym dzieciom z naszej okolicy. Systematycznie kierujemy naszą pomoc do środowej Afryki - Malawii.

Do celów statutowych fundacji należy działalność na rzecz I w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin I osób; Działalności na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Działalności charytatywnej; Podtrzymywania I upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej; Działalności na rzecz mniejszości narodowych I etnicznych oraz języka regionalnego; Ochrony I promocji zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Promocji zatrudnienia I aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy I zagrożonych zwolnieniem z pracy; Działalność na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości I innowacyjności oraz rozpowszechnianie I wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty I wychowania; Wypoczynku dzieci I młodzieży; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego; Wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej; Ekologii I ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; Turystyki I krajoznawstwa; Porządku I bezpieczeństwa publicznego; Obronności państwa I działalność sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej; Upowszechniania I ochrony wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; Ratownictwa I ochrony ludności; Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych I wojen w kraju I za granicą; Upowszechniania I ochrony praw konsumentów; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

7
4

.

7
0

Adres fundacji:

34-234 Osielec, Osielec 578

Telefon kontaktowy

889286037

Adres e-mail:

biuro@fundacjazmiloscidoswiatailudzi.pl

NIP:

5521724654